Ett sammansvetsat gäng

Insamling av minneskunskap om det industriella arbetets förändring

Den teknologiska utvecklingen, nya arbetssätt och nya redskap har förändrat arbetslivet under de senaste 50 åren. De som utför arbetet vet vad allt förändringarna har inneburit i praktiken. För att lagra information om och minnen från arbetarnas yrkeskarriärer, ordnar Industrifacket och Työväen muistitietotoimikunta under 2020 en insamling av minneskunskap, ”Yhteen hitsattu porukka” (Ett sammansvetsat gäng).
Insamlingen av minneskunskap Ett sammansvetsat gäng kartlägger Industrifackets äldre medlemmars erfarenheter av hur arbetslivet har förändrats. Insamlingen riktar sig till Industrifackets och dess föregångares pensionärsmedlemmar som arbetat inom olika branscher. Den riktar sig också till äldre medlemmar som inledde sin yrkeskarriär på 1960–1970-talet och som fortfarande är verksamma i arbetslivet.
Vi önskar få information av dig som är industrifackmedlem om din yrkeskarriär och dina erfarenheter av arbetslivet. Informationen samlas i Arbetararkivets samlingar för de senare generationernas och forskares bruk.

Hur kan du delta?

De nuvarande industrifackmedlemmarnas yrkeskarriärer har sträckt sig över flera årtionden, och medlemmarna har varit med om stora förändringar på arbetsplatserna. I insamlingen av minneskunskap Ett sammansvetsat gäng söker vi information om din yrkeskarriär.
Du kan delta i insamlingen genom att skriva en självbiografisk text om ditt yrkesarbete. Samtidigt deltar du också i en skrivtävling.

Presentation av insamlingsprojektet

Industrifacket och Työväen muistitietotoimikunta ordnar under 2020 Ett sammansvetsat gäng, en insamling av minneskunskap som riktar sig till Industrifackets och dess föregångares äldsta medlemmar. Minneskunskap samlas av fackets pensionärsmedlemmar och medlemmar som inledde sin yrkeskarriär på 1960–1970-talet och som fortfarande är verksamma i arbetslivet.
Medlemmarnas minnen av det industriella arbetets och arbetslivets förändring under 50 år
Projektet syftar till att lagra Industrifackets medlemmars självupplevda erfarenheter av förändringen i det industriella arbetet och arbetslivet i olika branscher under de senaste 50 åren. Ökning av automation, robotisering och ibruktagande av datorer har förändrat arbetslivet inom industrier väldigt mycket. Intressant för insamlingen är arbetarnas erfarenheter av den teknologiska utvecklingen och andra förändringar i arbetslivet, till exempel utläggning på entreprenad. Hur påverkade till exempel ökningen av teknologi arbetskamraternas gemenskaper och övriga sociala relationer på arbetsplatsen? Dessutom önskar vi samla in minnen om olika prövningar som färgat yrkeskarriären, till exempel stridsåtgärder, lokalverksamhet och olika händelser, för de senare generationernas och forskares bruk.
I och med insamlingsprojektet kartläggs Industrifackets historia och synliggörs det arbete som fackets medlemmar utför. Projektet är samtidigt en jubileumsinsamling för Työväen muistitietotoimikunta som firar 60-årsjubileum. Insamlingen är betydande också på nationell nivå. Motsvarande minneskunskapsmaterial om det industriella arbetets förändring har inte tidigare samlats i samma utsträckning.

Genomförande av insamlingen

Du kan delta i insamlingen skriftligt genom att skriva ner självupplevda minnen från din yrkeskarriär: till exempel förändringar i arbetslivet och arbetet samt fackföreningsverksamheten och konflikter och förmåner i den. Texter som lämnats in före mitten av juni 2020 deltar i en tävling där de tre bästa minnena belönas med priser på sammanlagt 1 500 euro. Svaren kan skickas in per e-post eller per brev.
Industrifackets avdelningar och olika arbetsgemenskaper har också en viktig roll i insamlingen av materialet. Insamlingsverksamheten genomförs under 2020 på bred front inom olika avdelningar på flera orter både i form av grupp- och individintervjuer och som skriftligt minnesmaterial. Avdelningarna kan ordna tillfällen för sina medlemmar där insamlingens teman kan behandlas i grupp. Työväen muistitietotoimikunta kan skicka anvisningar och lagringsmedel till avdelningarna för att ordna intervjuer. I verkstäderna blickar man tillbaka på yrkeskarriären antingen skriftligt eller genom att spela in en diskussion om erfarenheterna på ljudband. De avdelningar eller arbetsgemenskaper som deltar mest aktivt i insamlingen belönas med priser på sammanlagt 1 500 euro.
Materialet som samlas in lagras i samlingarna hos Työväen muistitietotoimikunta i Arbetararkivet för öppen forskningsanvändning. En del av insamlingssvaren sammanställs eventuellt i framtiden i form av en antologi.

Projektets arbetsgrupp

Till projektets styrgrupp hör forskningschefen Anu-Hanna Anttila (Industrifacket), specialforskaren Pete Pesonen (Työväen muistitietotoimikunta) och professorn Anne Heimo (Åbo universitet). För insamlingen svarar utöver styrgruppen också organisationsombudsmannen Arja Salo (Industrifacket), forskaren Minna Sannikka (Arbetararkivet), tf. forskare Anna Piispanen (Työväen Arkisto) och forskningssekreteraren Timo Tigerstedt (Työväen muistitietotoimikunta.)

Insamlingens dataskyddsbeskrivning [PDF]. På webbplatsen används kakor för besökarspårning.

Ytterligare information om insamlingsprojektet ger specialforskaren Pete Pesonen per e-post pete.pesonen@tyark.fi.

Självbiografisk skrivtävling – skrivanvisningar

Som en del av insamlingen Ett sammansvetsat gäng ordnas en självbiografisk skrivtävling. Enskilda fackmedlemmar kan delta genom att skriva om sina självupplevda minnen från sin yrkeskarriär.

Skrivtävlingen pågår 1.11.2019–15.6.2020.

Skriv ner dina minnen med egna ord, i din egen stil och på ditt eget språk. Du kan berätta om saker som är viktiga för dig som anknyter till ämnet. Stavning eller textens längd är inte relevant – koncentrera dig i stället på att minnena i din berättelse är äkta och personliga.
Som bakgrundsinformation för varje text önskar vi få veta något om skribentens bakgrund: till exempel födelsetid och födelseort samt åtminstone några meningar om din familjebakgrund och yrkeshistoria.

Vad förändrades i arbetet och i vilken riktning?

Nedan har vi samlat några teman som du kan ta upp i din text om du vill. Det viktigaste är att berätta om din yrkeskarriär också utanför dessa teman.

– Ökningen av automation: när maskinerna började göra arbetet

– Fackföreningsverksamhet: vad fick dig att bli medlem i facket, stridsåtgärder, uppnådda förmåner, motgångar, fackföreningsverksamhetens förändring

– ”Mäns arbete och kvinnors arbete”

– Löneutveckling, lika lön och olika avlöningssystem

– Ett stort företag eller en liten verkstad? Skillnader och likheter

– Teknologins utveckling: robotar, datorer, mobiltelefoner och datorplattor i arbetet

– Förändring av arbetsbeskrivningen och arbetsuppgifterna

– Rationalisering av arbetet samt erfarenheter av olika ledningsläror och arbetsledningssätt

– Arbetsplatsens eller avdelningens sociala verksamhet: klubbar, utflykter och annan gemensam verksamhet

– Arbetskamraterna: verksamhet på arbetsplatsen och utanför arbetstiden

– Utvecklingen av arbetarskyddet

– Underhållets utläggning på entreprenad

Du kan delta i insamlingstävlingen antingen med ditt eget namn eller alternativt bara med en signatur.
Skicka tillsammans med svaret ditt samtycke till att materialet du bidrar med arkiveras för fri forskningsanvändning i samlingarna hos Työväen muistitietotoimikunta.
Meddela om du inte vill att ditt svar arkiveras med ditt eget namn, utan endast med din signatur.

Anvisningar för att skicka in bidraget

Kom ihåg att inkludera dina kontaktuppgifter i ditt svar, så att vi vid behov kan kontakta dig om du vinner eller om vi har frågor om arkiveringen av ditt svar.
1. Per e-post: Skicka ditt minne till adressen tmt@tyark.fi
2. Per post: Skicka ditt minne till adressen Työväen muistitietotoimikunta, Sörnäs strandväg 25, 00500 Helsingfors.
Märk kuvertet ”Yhteen hitsattu porukka”.
Dina kontaktuppgifter utlämnas aldrig till utomstående.

Priser i skrivtävlingen

De tre bästa texterna belönas vid ett seminarium 2021. Priser: 1 pris 800 euro, 2 pris 400 euro och 3 pris 300 euro.

Mer information om insamlingen ger specialforskaren Pete Pesonen vid Työväen muistitietotoimikunta per e-post pete.pesonen@tyark.fi